ICESBA - Submit a paper, International Conference on Economic Sciences and Business Administration

Font Size: 
THE FRAUDS AND ERRORS IN AUDIT: A RESEARCH IN ÇORUM AREA
Selcuk KENDIRLI, Harun Kisacik, Hulya Cagiran Kendirli

Last modified: 2017-11-01

Abstract


Accounting is the collection of monetary amounts of events and transactions that give rise to financial results for the entity and, where necessary, other digital assets. These data are recorded taking into account the needs and objectives of the persons who are of interest to the business. Processes through classification and analysis. The majority of results are presented as periodic summarized reports. In summary, it is the system of providing information systematically (Büyükmirza, 2010: 27).

Accounting irregularities are revealed with mistakes, forgetfulness, carelessness, ignorance or the willingness to error (fraud). It is quite difficult to decide whether accounting mistakes and frauds are done consciously or unconsciously in situations that have arisen. Proof of consciousness and desire is often very difficult. The main way in which accounting mistakes and frauds are distinguished is that, in some cases, the request for misleading is accepted in advance.

Auditing is a systematic process of collecting and evaluating evidence objectively in order to investigate the degree of conformity between the arguments relating to economic activities and events and the accepted criteria and to communicate the results to the relevant users.

The greatest feature that distinguishes between accounting mistakes and fraud is intentionality. If there is an intention in a transaction that means fraud, otherwise it is an accounting error. However, it is difficult to identify the intentional element.

We have tried to reach the thoughts about mistakes and frauds of Charter Accountant (CA) and Certified Public Accountant (CPA) which ones are operating in Çorum area. In this study, the error and frauds in accounting was investigated. First, the concept of auditing, accounting and technical information described in connection with an audit. Then the error in accounting frauds was investigated. At the end, a survey in the province of Çorum organized and Chartered Accountant (CA) and Certified Public Accountant (CPA)'s views on accounting errors and tricks taken. As a result of our survey, based on 134 accounting profession members, reached the conclusion that applies to frauds and error.


Keywords


Audit, Error, Frauds, Çorum Area

References


Akgül, Aziz. Osman Çevik. 2003, İstatistiksel Analiz Teknikleri, Ankara: Emek Ofset.

Albrecht, W. Steve. 2003, Fraud Examination. Ohio: Thomson South Western.

Arens, A. Alvin . Randal J. Elder ve Mark S. Beasley. 2006, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Boston: Pearson Prentice Hall.

Avcı, Nilgün. 2008, Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İş Tutumları ve Örgütsel Sapma Arasındaki İlişkinin Analizi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Aytekin, Sinan. Hasan Sezgin. Metin Yalçın. 2015, “Uygulamacıların Muhasebede Hata Ve Hileler İle Hile Belirteçlerine Yönelik Yaklaşımları: Balıkesir İli Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S. 1, ss. 69-89.

Başpınar, Ahmet. 2006, “Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin Denetçinin Sorumluluğu”, Mali Pusula, S. 16, ss. 94-109.

Bayraktar, Ahmet. 2007, Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Bayraktaroğlu, Hakan. 2016, “İşletmelerde Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Önlenmesinde Etkin İç Denetimin Rolü Ve Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S. 18, ss. 185-214.

Bozkurt, Nejat. 2006, Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.

Büyükmirza, Kamil. 2010, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.

Çıtak, Nermin. 2007, Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Duman, Ömer. 2008, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Ankara: Tesmer Yayınları.

Dumanoğlu, Sezai. 2005, “Hata ve Hile Ayrımı: Hile Denetimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 1, ss. 347-358.

Erdoğan, Melih. 2005, Denetim, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Erol, Mikail. 2008, “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.1, ss. 229-237.

Ertürk, Ayşe. 2010, İşletmelerde Hata ve Hileyi Önlemede İç Kontrol Sisteminin Etkililiği ve Bir Uygulama, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Güvenç, Zafer. 2009, Termal Turizm İşletmelerinde Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Belge Sisteminin Önemi ve Bir Uygulama, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Hatunoğlu, Zeynep. Nurettin Koca. Mustafa Kıllı. 2012,  İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alana Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 20, ss. 169-189.

Kandemir, Canol. 2010, Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında ve Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kaval, Hasan. 2003, Muhasebe Denetimi, Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Öndeş, Turan. 2009, “Firmalarda İç Denetim ve Noksanlık-Fazlalık İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S. 2, ss. 15-27.

Özbirecikli, Mehmet, 2006, “Bağımsız Denetçinin Müşteri Firmanın Yolsuzluk Eylemi Karşısındaki Tutumu: Şirket Yolsuzluk Vakaları ve Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir İnceleme”, Muhasebe Denetime Bakış Dergisi, Y. 5, S. 18.

Sheskin, J. David. 2000, “Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures”, Chapman & Hall/CRC, pp. 595-681.

Sürmen, Yusuf. 2010, Muhasebe-1, Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Türedi, Hasan. Ümmügülsüm Alıcı. 2014, “Mali Raporlama Hilelerinin Tespit Ve Önlenmesinde İç Kontrol Yapısının Önemi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, S. 11, ss. 119-133.

Ural, Ayhan. Kılıç İbrahim. 2005, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Üstündağ, Gülesen. 2005, Bazı Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin İncelenmesi, Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Yılmaz, Yusuf. Yıldırım Yılmaz. 2005, “Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, ss. 177-199.

Zeytin, Mustafa. 2007, Bağımsız Muhasebe Meslek Mensuplarını Hata ve Etik Dışı Davranışlara Yönlendiren Faktörler, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.


Full Text: PDF