ICESBA - Submit a paper, ICESBA 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS ADMINISTRATION 3rd edition

Font Size: 
THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMİC CRİSİS OF 2008 TO FİNANCİAL STATEMENTS AND LİQUİDİTY RATİOS WHİCH COMPANİES ARE SETTLED İN BIST ENERGY SECTOR (2005-2013 TERM REVİEW)
Selcuk KENDIRLI

Last modified: 2016-09-29

Abstract


Aim of this study is to compare and analyze whether the 2008 global economic crisis affected the balance of the energy companies which are listed in the İstanbul Stock Exchange and have shown continuity in 2005-2013 period by using a variety of analyzing methods. Companies that demonstrate continuity between the years 2005-2013 were not assessed in this study. Horizontal and vertical analyses were made on the financial statements of the companies which are evaluated and liquidity ratios were assessed. As a result of the analysis the companies have been found to be affected to different degrees by the crisis.


Keywords


Financial Crisis, Balance Sheets, Financial Analysis

References


BERBEROĞLU, B. (2011). 2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi.

 

EĞİLMEZ, M. (2011), “Küresel Finans Krizi”, Piyasa Sisteminin Eleştirisi içinde Edt, Saadet ÖZKAL, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul, ss: 42-43

 

GÜMÜŞ, F. B.,ve AYDEMİR, L. (2014). 2008 Küresel Finans Krizinin Sektörel Bazda Şirket Bilançolarına Etkilerinin Analizi. İşletme Bilimi Dergisi2(1), 37-64.

 

IŞIK, E. (2011), “2008 Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Çalışma Sermayeleri Üzerindeki Etkilerinin Oranlar Aracılığı ile Tespiti, İMKB’ de bir araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (Çevrimiçi), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

 

ÖZTÜRK, S., ve GÖVDERE, B. (2010). Küresel Finansal Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri The Effects Of The Global Fınancıal Crısıs And Turkısh Economy.

 

TERZİ, N. (2009) ; “Hedge Fonlar: Küresel Finans Piyasalarının Gizemli Oyuncuları” Beta yayınları; Mart, İstanbul.

 

YILDIRIM, S. (2010). 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 47-55.

 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29470/1/MPRA_paper_29470.pdf

Erişim Tarihi: 12.11.2014

 

http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf

Erişim Tarihi: 14.11.2014

 

http://www.denizmortgage.com.tr/mortgage_nedir/

Erişim Tarihi: 18.11.2014


Full Text: PDF